Üyelik Koşulları

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

ÜYELİK:

Derneğin amaçlarını kabul eden Batı Trakya kökenli gerçek ve tüzel kişiler derneğe ve şubelerine üye olabilirler. Yalnızca şubeye üye olmak üzere başvuru yapılamaz.

Derneğe üye olmak için başvuran kişi  dernekte 6 ayını doldurmuş 1 (bir) asil üye tarafından imzalanmış dernek üye müracaat formunu doldurarak, 4 (Dört) adet renkli vesikalık fotoğraf ve kimlik sureti ile dernek merkezimize iletmeleri gerekmektedir. (İstenir ise sabıka kaydı aranabilir.)  üyelik evraklarını ikamet ettiği ilde Derneğin şubesi var ise Dernek Şube Yönetim Kurulu’na, Derneğin şubesi yok ise Derneğin Genel Merkezi’ne imza, alındı belgesi, iadeli taahhütlü posta veya kurye ile teslim etmek zorundadır. Derneğin şubesi olan illerde doğrudan Dernek Yönetim Kurulu’na üyelik başvurusunda bulunulamaz. Şube aracılığıyla yapılan başvurular en geç 15 gün içinde Şube Yönetim Kurulu’nun da görüşü belirtilerek Genel Merkez Yönetim Kurulu’na imza, alındı belgesi, iadeli taahhütlü posta veya kurye ile ulaştırılmak zorundadır. Yönetim Kurulu üyelik için takdim edilen adaylar hakkında başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde olumlu veya olumsuz olarak oy çokluğu esasına dayanarak cevaplamak ve sonucu adaya ve ilgili şubeye bildirmek zorundadır. Yönetim Kurulu’nun iradesi sınırsızdır. Üye konusunda görüşü reddedilen şubeye veya başvurusu reddedilen adaya ret nedeninin bildirilmesi Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun inisiyatifinde’dir. Üye kabul edilen kişiler hem başvuruyu yapmış oldukları Şubenin hem de Genel Merkezin üyeliğine kabul edilmişlerdir. Şube olmayan yerlerden başvuruları kabul edilen kişiler yalnızca Dernek Genel Merkezinin üyeleridir. Üyenin ikamet ettiği ilde, üye yurtdışında ikamet ediyor ise bulunduğu ülkede daha sonra şube kurulması halinde, şubenin kurulmasını izleyen 30 gün içinde, üyenin ikâmetgahını şube olan bir ile veya ülkeye nakletmesi halinde, üyenin yeni ikametgah bilgilerinin Genel Merkez Yönetim Kurulu’na ulaşmasını izleyen 30 gün içinde şube üyeliği için gerekli kayıtlar tamamlanır. Genel Merkez üyeliğinin yanı sıra üyeler birden fazla şubeye üye olamazlar. Derneğe üye olmak için başvuran kişi yurtdışında ikamet etmekte ise bulunduğu ülkede derneğin şubesi olması halinde bu şubenin yönetim kuruluna üyelik evraklarını teslim etmek zorundadır.

Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Fahri Üyelik

Yönetim Kurulu, dernek üyeleri arasından aşağıdaki koşullara sahip kişileri Fahri Üye yapabilir.

1) DERNEK’e 10 yıl veya daha uzun süre üye olup, aktif üyeliğine hastalık, yaşlılık veya DERNEK Yönetim Kurulunun saptadığı haklı nedenlerle etkin üyelik statüsünden vazgeçmek zorunda kalan DERNEK üyeleri, Yönetim Kurulu tespiti ve kararı ile,

2) En az 65 yaşında olup, DERNEK’de 10 yıl veya daha fazla etkin üyeliğini devam ettiren üyeler, kendi istekleri veya Yönetim Kurulu tespiti ve kararı ile,

3) DERNEK üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen Fahri Üye sayısı, DERNEK etkin üye sayısını %5ini geçemez.

4) Bir seçim döneminde en fazla 3 Fahri Üye yapılabilir.

5) Fahri Üyeler Yönetim Kurulu tarafından 2/3 çoğunluğun kararı ile seçilir. DERNEK üye sayısı azalır ve Fahri Üye yüzdesi aşılırsa, Fahri Üyeler üyeliklerine devam ederler.

6) Fahri Üyeler, üyelik aidatı ödemezler. Genel Kurulda oy kullanamazlar. Toplantı ve görüşmelere davet edilir. DERNEK yayınları kendilerine gönderilir.

7) DERNEK Kurucu Üyeleri arasında olup, zaman içerisinde dernekten ayrılmış olan üyeler Yönetim Kurulu kararıyla Fahri Üye statüsüne alınabilirler.

8) Fahri Üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Derneğe tüzel kişinin üye olması halinde Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kimse oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzelkişi adına oy kullanacak kimse ilgili kuruluş tarafından 15 gün içinde yeniden belirlenir. Tüzel kişi temsilcisi ile gerçek kişi üye sıfatı aynı şahısta birleşemez. Aynı şahıs birden fazla Tüzel kişi üyenin temsilcisi olamaz.  

ONUR ÜYELİĞİ

Yönetim kurulu, bilim ve iş alemine mensup özel kişilere aşağıdaki koşullarda 2/3 çoğunluğun kararı ile Onur Üyeliği verebilir.

1) Onur üye sayısı, DERNEK etkin üye sayısının % 5ini geçemez.

2) Her yıl  en fazla 5 yeni onur üyesi alınabilir. 

3) Onur üyeleri etkin üye haklarından hiçbirine sahip değildir. Onur üyeleri üyelik aidatı ödemezler. Genel kurulda oy kullanamazlar. Toplantı ve görüşmelere davet edilir, DERNEK yayınları kendilerine gönderilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

1.Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunmak;

2.Üyelik onur ve saygınlığı ile bağdaşmayacak harekette bulunmak;

3.Toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkmak;

4.Dernek kurulları, yönetimi veya üyeleri hakkında küçük düşürücü, zan altında bırakacak mesnetsiz, söyleyiş ve davranışta bulunmak;

5.Verilen görevlerden sürekli kaçınmak ,

6.Dernek Tüzüğü ve yönetmeliklerine aykırı davranışlarda bulunmak;

Üyeler, ilgili şube Yönetim Kurulu’nun Haysiyet Divanı’na yazılı bildiriminin veya Yönetim Kurulu’nun Haysiyet Divanı’na resmen yapacağı bildirimin ardından Haysiyet Divanı’nun 30 gün içerisinde alacağı tavsiye kararı doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

Üyenin sadece üyeliği sona erdiren sebeplerin gerçekleşmemiş olduğuna dayanarak, Genel Kurul’a itiraz hakkı vardır. Üye bu itirazını, Yönetim Kurulu’nun kendisine üyeliğinin sona erdiğini iadeli taahhütlü mektup ile bildirmesini müteakip 15 (Onbeş) gün içinde yazılı olarak göndermek suretiyle Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yapar. İtiraz, Genel Kurul Toplantısında karara bağlanır. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya reddi halinde Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler ilgili şubeye bilgi verir.Dernekten çıkan veya çıkarılan Dernek malvarlığından hak iddia edemez.

Üyelerin Hakları

Her dernek üyesinin kayıtlı bulundukları Şube Genel Kurulu’nda ve Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin ve Fahri üyelerin Genel Kurul’da oy kullanma ve seçilme hakkı yoktur. Ancak, Yönetim Kurulu, Haysiyet Divanı, Denetleme Kurulu haricinde derneğin oluşturacağı tüm komite, kurul, konsey ve organlarında görev alabilirler.

Birlikte Daha Güçlüyüz
BATISİAD ile TANIŞIN
Amacımız; Batı Trakya kökenli yönetici ve işadamlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunun geliştirilmesine katkı sağlayarak, kültürler arası sosyal ve ticari köprü vazifesi görmek ve tüm toplumun sosyal ve ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
HABER BÜLTENİMİZE ABONE OL
Tüm Hakları Saklıdır © 2020
Web Tasarım: Join Digital